Fem fokusområden för digital förändring

När man tänker på digitalisering är det lätt att fokus hamnar på framstående teknik och nya, smarta IT-lösningar. Självklart är den snabba teknikutvecklingen en avgörande faktor till att digitaliseringen (tillsammans med andra megatrender som t ex globalisering, urbanisering och klimat/hållbarhet) just nu förändrar stora delar av vårt samhälle i grunden. Även om tekniken spelar en central och viktig roll är den i sig själv ingen garanti för en lyckad förändring. Här är fem områden som jag tror är avgörande för att nå framgång i en digital förändring.  

1.      MÄNNISKOR

Att lyckas med digital förändring handlar till stor del om att ha fokus på människor. Även om teknologin utvecklas fort och datorerna blir allt smartare för varje dag, så är det alltid människan som är nyckeln till förändring.

Kund-/användarperspektivet: Det är i första hand människor som skall använda de nya tjänster, teknologier och verktyg som digitaliseringen möjliggör. Att på djupet förstå kunden och användaren (människan) är nödvändigt för att kunna erbjuda en bra kundupplevelse. Att ”ha örat nära rälsen” för att upptäcka och möta ökade kundförväntningar i god tid är en viktig pusselbit som i grunden handlar om att förstå och intressera sig för människor och beteenden.

Medarbetarperspektivet: Att involvera och engagera medarbetarna är en avgörande nyckel för all förändring. I dagens snabbrörliga värld handlar det också om att attrahera rätt talanger, att säkerställa rätt kompetens inom organisationen samt tillse att roller och ansvar är relevanta. En annan viktig aspekt är att utnyttja ny teknik för att utveckla och förenkla arbetslivet genom smarta verktyg och tjänster, effektivisering och ökad tillgänglighet.

Ledar- och ägarperspektivet: Digitaliseringen ställer krav på ökad digital kompetens i ledningsgrupper och styrelser. Många gånger ställs man som ledare eller ägare inför beslut som strider mot invand logik. Det krävs ofta ett visst mod att våga göra annorlunda. Ofta måste verksamheten styras parallellt, både för att värna befintliga intäktsströmmar och skapa förutsättningar för nya. Som ledare skall man också säkerställa att kultur och värderingar uppmuntrar, stödjer och underbygger den förändring man önskar uppnå.

Ekosystemsperspektivet: Både som individer och organisationer verkar vi i allt högre grad i ekosystem där fler aktörer bidrar, samverkar och lär av varandra. Gränser som tidigare varit naturliga flyttas eller suddas ut. Inom dessa ekosystem är nätverkande, samarbete och kommunikation allt viktigare egenskaper. Något som i sin tur sätter fokus både på medarbetar- och ledarperspektivet.

2.      DATA (INNEHÅLL)

Data är själva bränslet för digitalisering. Tekniken i sig skapar marginellt värde utan innehåll. Information och data blir en allt mer strategisk tillgång för alla organisationer att hantera. När mängden data ökar snabbt, så ökar också komplexiteten. Synen på data förändras då vi som individer och organisationer delar allt mer information mellan varandra i ekosystemen. Nya regleringar kring hur data får lagras och användas ställer nya krav på säkerhet och hantering. Möjligheten att med hjälp av ny teknologi hantera och tolka stora mängder data kommer att påverka hela vårt samhälle, inte minst inom t ex hälsa och sjukvård. Den teknologi som idag anses framstående, kommer en dag att bli omodern och utbytt – men själva innehållet (data) kommer att finnas kvar (kanske i andra former, men ändå lika i de grundläggande beståndsdelarna). De flesta företag och organisationer har idag insikten att data och information är allt mer strategiskt och viktigt, men min bild är att det fortfarande finns mycket kvar att göra inom många organisationer. Att ta ett helhetsgrepp kring Information Management och skapa förutsättningar att hantera olika typer av data och innehåll på ett effektivt och säkert sätt är en avgörande framgångsfaktor för att lyckas med digital förändring.

3.      INNOVATION

Trots en omfattande teknologiutveckling under de senaste åren är det många som menar att digitaliseringen ännu bara är i sin linda. För att förstå vilka utmaningar och möjligheter digitaliseringen skapar, både på kort och lång sikt, är det viktigt att prioritera och skapa utrymme för digital innovation. Först och främst – se till att det finns roller i organisationen som har innovation som en del av sitt uppdrag. Det kan t ex ske genom innovationslabb som inte är begränsade av den operativa verksamheten, men också genom tvärfunktionella samarbeten och olika typer av gränsöverskridande erfarenhetsutbyte. Våga utmana, våga testa och våga misslyckas. Lär snabbt och gå vidare med det som funkar. Innovation hjälper till att driva digital förändring i rätt riktning. Det är viktigt för att prova och utnyttja de möjligheter som finns med ny teknik, men också för att undvika att hamna på efterkälken och bli omsprungen av andra aktörer. Den allt snabbare utvecklingen gör också att agila arbetssätt och metoder får större genomslag. Ofta vet man inte exakt vad målet är när man startar resan och det hinner dessutom ofta förändras under resans gång. Att prioritera och ge utrymme för digital innovation handlar helt enkelt om att ständigt utmana, utveckla och förbättra verksamheten i en tid när omvärlden springer allt snabbare.

4.      INTEGRATION

Allt kommer att prata med allt i framtiden; människor, maskiner, robotar, produkter, prylar, plattformar, enheter. AI, Internet of Things, och mikrotjänster är exempel på områden som driver behovet av ökad integration. I en allt mer uppkopplad, samverkande och integrerad värld kommer utbyte av information och data att vara en förutsättning för en organisations överlevnad och framgång. Det i sin tur ställer krav på en öppen, skalbar och flexibel informationsarkitektur där data och information smidigt, effektivt och säkert kan delas i ekosystem mellan producenter, system och konsumenter. Bra kvalitet och struktur på data kommer i ännu högre grad att vara en förutsättning för effektiv integration (se punkt 2).  

5.      FÖRÄNDRINGSLEDNING

Omvärlden har alltid förändrats, men de flesta håller nog med om att både förändringstakten och komplexiteten har ökat och det mesta pekar på att det kommer att fortsätta öka. Digitaliseringens framfart påverkar oss alla, som individer, organisationer och samhälle. Förändring är det nya normaltillståndet och det ställer ökade krav på ledarskap. De allra flesta organisationer har ett arv bestående av befintliga strukturer, processer och system – och inte minst av rådande kultur och värderingar. Att förändra det (eller delar av det) samtidigt som kraven på allt snabbare utveckling, förändrade affärs- och styrmodeller, ny kompetens, nya roller och nya innovativa tjänster ökar är en betydande utmaning. De organisationer som prioriterar och inkluderar förändringsledning som en naturlig del i all utveckling har bäst chanser att uppnå positiva effekter av digitaliseringen.

Av: Jerker Lundberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.