Vem leder digital omställning hos er?

I digitaliseringens fotspår växer det fram behov av nya roller och kompetenser bland företag och organisationer. Ett exempel på det är efterfrågan på en Chief Digital Officer (CDO), som har vuxit snabbt under de senaste åren. Enligt en undersökning från PwC har omkring 40% av alla företag i EMEA-regionen (Europa, Mellanöstern och Afrika) tillsatt en CDO eller motsvarande roll. Tillväxten har varit snabbast bland medelstora till stora företag i den privata sektorn, men trenden är också tydlig inom offentlig sektor. Samtidigt som antalet CDO:er i världen växer snabbt så menar allt fler att rollen inom bara några år kommer att bli överflödig och försvinna. Analysfirman Gartner förutspår t ex att efterfrågan på en CDO kommer att avstanna mot slutet av nästa år och att rollen kommer att ha försvunnit helt år 2025. Konsultföretaget Deloitte är ännu hårdare i sin dom och tror att rollen som CDO kommer att vara överflödig redan år 2020. Hur hänger det ihop?

Den digitala mognaden avgör

Att efterfrågan för CDO-rollen har vuxit snabbt är inte förvånande. Digitaliseringen har på kort tid förändrat förutsättningarna för de flesta organisationer. Kraven från omvärld och kunder har ökat snabbt, liksom behovet av ny kompetens, innovationer och nya tekniska lösningar. Att påbörja och genomföra en digital omställning är ofta en komplex process med många faser. Olika företag och verksamheter har kommit olika långt i den processen. En färsk undersökning från Gartner visar att den digitala omställningen generellt går trögare inom offentlig sektor än i det privata näringslivet. Digitala initiativ har ofta hög prioritet inom offentlig sektor, men det finns utmaningar kring genomförande och förmåga att skala upp. Enligt Gartner kan det bero på en kombination av brist på ”sense of urgency” samt att organisationen inte är så mottaglig för förändring. Enligt en undersökning från analysfirman Forrester så säger 46% av de tillfrågade företagsledarna att halva deras omsättning kommer att vara påverkad av digitalt år 2020. Digital omställning har högsta prioritet på agendan även i privat sektor. Behovet av att tillsätta en CDO samt vilken profil en sådan roll bör ha handlar till stor del om hur digitalt mogen organisationen är samt hur omfattande förändringsarbete man står inför. Generellt kan man säga att ju lägre den digitala mognadsgraden är i en verksamhet, desto vanligare (och kanske också mer motiverat) är det att upprätta en digital funktion i organisationen, ett slags center of excellence. I en mer digitalt mogen organisation blir digitalt istället succesivt mer och mer integrerat i befintliga ansvar och funktioner. På samma sätt kan det finnas en poäng att upprätta en separat digital strategi i en mindre mogen organisation, medan en mer mogen organisation istället inkluderar digitalt som en naturlig del av den övergripande affärsstrategin.

CDO – en förändringsledare 

Digitaliseringen har inneburit och kommer att innebära stor förändring för många företag, men det är svårt att se digitalt som ett ansvarsområde i sig själv. Precis som flera undersökningar pekar på så blir digitalt en mer integrerad del av verksamheten ju mer digitalt mogen en organisation blir. Sett i det perspektivet bör man kanske ha synen på en CDO som en förändringsledare med uppdraget att förflytta verksamheten från ett nuläge till ett önskat läge. Det är själva omställningen – förändringen – som är i fokus. Då känns det också rätt så naturligt att rollen blir överflödig när det önskade läget är uppnått, eller när andra roller i organisationer är redo att ta över och fortsätta driva den digitala utvecklingen. Det betyder inte att en CDO bör vara särskilt orolig för att stå utan jobb i framtiden. Den kunskap och erfarenhet en CDO ofta skaffar sig kring både verksamhet, marknad, teknik, innovation och förändringsledning kommer att vara eftertraktad på många håll både inom och utom organisationen.

Undvik att skapa digitala alibin 

Att tillsätta en CDO eller skapa en digital funktion i organisationen får inte bli ett alibi för att övriga ledare i organisationen skall frånsäga sig ansvar för digitalisering. Digital omställning måste vara en kärnfråga för högsta ledningen och digital insikt och kompetens måste säkerställas och finnas på plats inom alla delar av verksamheten. Analysfirman Forrester varnar t ex för att placera en CDO för många led bort från CEO. En sådan roll och funktion riskerar att ha för lågt mandat för att kunna driva igenom den omfattande förändring som det ofta handlar om. Ett annat misstag som en del organisationer gör är att man rekryterar digitala experter och förväntar sig att de skall driva och leda en större omställning. Digital expertkompetens behöver finnas på många ställen i verksamheten – inte minst inom marknad, där behovet att utveckla och digitalisera kundmötet är stort. Genom att samla digital expertkompetens i en enskild funktion ökar risken att det blir en isolerad del av verksamheten som förväntas ”fixa digitaliseringen” (även om det också kan vara motiverat i en viss fas av omställningen). Digital expertis och kunskap om förändringsledning är olika kompetenser som båda behövs för att lyckas med digital omställning.

IT & verksamhet i ännu tätare symbios

Det har talats länge om vikten av att hitta rätt samverkan mellan verksamhet, IT och affärsutveckling. Olika modeller existerar och det finns goda exempel – men tyvärr också alltför många exempel där IT och verksamhet lever i ett distansförhållande och där IT har för lite insyn och förståelse för den övergripande affären och för slutkundens behov, samtidigt som verksamheten inte alltid förstår möjligheter och utmaningar med ny teknik. Men jag tror och märker att det successivt håller på att förändras. Digitaliseringen ställer ökade krav på att verksamhet och IT måste samverka ännu tätare kring utveckling av nya lösningar och tjänster. Det är tillsammans som är ledordet. Det handlar om att dela samma målbild och att tillsammans driva innovation och affärsutveckling. Det är i grunden en förutsättning för framgångsrik digital omställning. När behovet av en CDO klingar av i takt med att den digitala mognaden ökar, så tror jag att en stark symbios mellan IT och verksamhet, har bäst förutsättningar att ta över stafettpinnen när det gäller fortsatt digital utveckling. För även om den digitala mognaden ökar så kommer inte digitaliseringen att stanna av. Enligt de flesta bedömare befinner vi oss bara i början av den digitala tidsåldern.  

Vem driver digital omställning hos er?

Hur digitalt mogna är ni och vem leder och driver digital omställning hos er? Dela gärna med er av era erfarenheter och tankar.

PS. Det råder en viss begreppsförvirring kring termen CDO. Det kan referera både till Chief Digital Officer, men också till en annan roll som ökat i popularitet under de senaste åren i takt med digitaliseringens framfart – nämligen Chief Data Officer. En Chief Data Officer fokuserar på data som en strategisk tillgång och ser till hur data och information skall hanteras för att skapa maximalt värde för en verksamhet – vilket också är en avgörande framgångsfaktor för digital framgång.

Av: Jerker Lundberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.